Корисні посиланняОпис моделі органу учнівського самоврядування

Суть соціального замовлення суспільства полягає у вихованні особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включатись в демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні, стати учасником самоврядування народу. Одним із найважливіших факторів формування в учнів таких якостей є учнівське самоврядування.

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток  соціально активної, гуманістично спрямованої особистості.

Формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення, неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні учнівськими справами через організацію учнівського самоврядування. Організація учнівського самоврядування в учнівському колективі- надзвичайно складний і багатоплановий процес.

Головними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування є:

- зацікавленість  у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшості учнів;

- чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами учнівського самоврядування;

- оптимальна структура учнівського самоврядування  урахуванням специфіки навчального закладу;

- нагородження, заохочення переможців через систему роботи учнівського самоврядування.

Заохочення громадян до активної реальної участі в процесах управління громадським життям потрібно формувати, починаючи з учнівського віку.

Саме в цей період усвідомлення своєї участі у вирішенні важливих справ громадського життя є основою подальшої активної позиції у дорослому житті.

До створення моделі демократичного учнівського самоврядування педагогічний та учнівський колективи училища підійшли з урахуванням саме таких позицій, узагальнивши попередній досвід роботи та проаналізувавши всі недоліки й переваги.

Метою і завданням учнівського самоврядування, яке відбувається  в цільному взаємозв’язку із роботою педагогічного колективу є становлення виховної мистеми училища через формування колективу; прилучення особистості до загальнолюдських цінностей, засвоєння нею соціальних норм поведінки через участь у громадському житті училища; створення умов для самовизначення, самоствердження й самореалізації кожної особистості через наявність широкого вибору, напрямків і видів діяльності; розвиток креативності, ініціативи, формування активної громадянської позиції учнів; створення атмосфери доброзичливості, взаєморозуміння, турботи один про одного, про училище, взаємоповага між дітьми і дорослими.

Діяльність органів самоврядування в училищі сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвику громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Училище керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а й відбуваються як особистості, живуть повноцінним, духовним життям.

Концепція розвитку училища, передбачає формування успішної компетентної особистості. Учнівське самоврядування покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості учнів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене.

Нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органів самоврядування є:

Конституція України;

Закон України «Про освіту»;


Закон України «Про дитячі та молодіжні організації»;

Конвенція ООН про права дитини.

Дієвим органом училища є учнівське самоврядування, яке базується на функціонуванні парламенту «Профі», керування яким здійснює учнівська рада, очолювана президентом.

Учнівська рада (старостат) є постійно діючим органом самоврядування.

ЇЇ склад – 22 чоловік, які обираються відкритим голосуванням від кожної групи. Вибори парламенту проводяться у вересні щороку представляють інтереси учнівської громадськості і здійснюють зв’язок з педагогічною та батьківською громадськістю; беруть участь у плануванні організації учнівського життя.

Парламентом розроблені положення про учнівське самоврядування права та обов’язки учнів училища. Учнівська рада визначає та затверджує перелік роботи. Так, протягом декількох років роботи в нашому училищі визначились пріоритетні напрямки, за якими й працює учнівське самоврядування: центри (мета, завдання).

Повноваження президента училища:

-         планує і веде збори учнівського самоврядування;

-         розподіляє завдання між членами ради;

-         виносить на розгляд ради питання, що турбують учнів училища;

-         має право ініціювати зміни, що покращують умови навчання та дозвілля учнів;

-         бере участь у роботі педагогінчої ради та ради профілактики;

-         координує діяльність центрів.

Без підтримки й допомоги вчителів учнівське самоврядування було б малоефективним, тому  президент училища і голови центрів мають педагогів-кураторів. Останні допомагають учням визначати проблеми, знаходити шляхи їх вирішення, підтримують дитячу ініціативу, не нав’язують своєї точки зору, а разом з дітьми обмірковують справи.

Педагоги училища, а саме художній керівник, психолог, заступники директора, класні керівники допомагають учням таким чином: методично грамотно готують їх до участі в самоврядуванні, ненав’язливо вносять корективи в їх діяльність, допомагають залучити до самоврядування якомога більш ініціативних учнів, сприяють  зміцненню і розвитку училищних традицій. Діти потребують допомоги дорослих й особливо тоді, коли виникає проблема взаємин з іншими.

Саме педагог, який володіє необхідними психологічними заннями, наділений педагогічним досвідом, може вчасно попередити виникнення конфлікту в колективі, скерувати дитячу діяльність в неохідне русло, допомогти дитині в реалізації бажання самостверджуватися.

 
На даний момент 27 гостей на сайті