Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
Семінар-тренінг з викладачами «Інтерактивна методика навчання як один із чинників наближення до європейської системи освіти»

Методист:
Не підлягає сумніву, що наша освіта потребує глибинних реформ, які відповідали б новому соціальному замовленню. Зміст їх в тому, щоб впевнено долати свій шлях, яким ішли європейські народи і на якому домоглися сучасних стандартів, змісту і засад освіти. Глобальним проблемам суспільного розвитку і ставлення до Європи та до європейських цінностей багато уваги приділяв ще К.Ушинський, який творив в очікуванні демократії.
Болонський процес ґрунтується на угодах і намірах європейських народів, системи освіти яких між собою є загалом близькими і відрізняються лише структурними, переважно формальними ознаками. У цих систем близькі цілі, і вони ведуть людину до загалом однакового способу життя.
Сутність намірів учасників Болонського процесу полягає в тому, щоб згладити деякі суперечності між ними, концентрувати зусилля, зробити ці системи більш привабливішими, і, отже, витримати конкуренцію із системою освіти США.
Наша освіта, успадкована від СРСР, інакша. Інакша не відносно структурних чи формальних ознак, а в своїй змістовно-методологічній основі.
В чому ж особливості між нашими системами освіти?
У нас. Орієнтація переважно на запам’ятовування інформації у вигляді знань, умінь і навичок. Маємо в тому успіхи, але учень при тому втрачає шанс здійснювати дуже важливі для його розвитку інтелектуальні операції, такі як розвиток процесу мислення.
У них. Акцент переноситься на розвиток в учнів діяльнісних можливостей, компетенції, що передбачає максимальну участь інтелекту, здібностей, волі тощо. Інформація за цих умов стає чинником допоміжним, а її кількість і якість визначається потребами діяльності.
У нас. Освітній процес практикується як двокомпетентний (навчання + виховання), що бере витоки з Прусії (Bildung und Erqiehung), ігнорується розвиток. Викладач дає знання, а тому на занятті домінують фронтальні форми роботи. Учні зайняті переважно пізнавальною та репродуктивною діяльністю, що веде до інтелектуального споживача. Учень є об’єктом діяльності викладача. Навчальний процес зорієнтований на масу.
У них. Навчальний процес практикується як приєднаний (навчання + розвиток + виховання) і позначається загальним терміном «едукація». Викладач виступає переважно як організатор, режисер діяльності учнів. Заохочується і високо оцінюється власна думка учня. Обидва, викладач і учень, рівноправні суб’єкти навчання. Тільки в останні роки у нас на уроках почала визначитися розвивальна мета навчання.
У нас. Діяльність учня контролюється лише викладачем, що руйнує мотивацію навчання.
Варто відзначити, що у нашому ставленні до освіти помітні ознаки «романтики», орієнтації на її зміст. «Пізнавати світ уважається більшою цінністю, ніж його здобувати» (В. Янів).
Тим часом у трактуванні освіти європейцями домінує прагматизм, врахування вимог ринку праці та індивідуальних цілей і можливостей. Молода людина в Європі керується бажанням отримати престижну роботу, зробити кар’єру, досягти успіху.
Отже, роблячи висновок з вищесказаного, можна сказати, що тільки традиційна система навчання так і залишить наших учнів пасивними об’єктами навчання, а щоб перетворити їх активних суб’єктів треба впроваджувати новітні інноваційні технології, технологію інтерактивного навчання зокрема, яка наблизить нас до європейської системи освіти.
Проведемо з вами семінар-тренінг із використанням форм та методів
інтерактивного навчання, яке саме й наближає нашу систему освіти до європейської, де більшість уроків є інтерактивними.
Отже, тема нашого заняття - «Впровадження форм і методів інтерактивного навчання в навчально-внховний процес».
Звісно, дорослі, як і діти, ефективно вчаться, коли мають мотивацію.
Підвищити мотивацію до навчання можна лише тоді, коли посилатися на справжні
потреби тих, хто навчається, і створити умови для їх забезпечення. Дуже важливо,
щоб усі учасники навчального процесу сприйняли мету заняття як власну, а цього
можна досягти, за інтерактивними методиками, лише спільним визначенням мети.
Саме тому пропонуємо вправу «Очікування».
Вправа «Очікування» (визначення мети семінару)
Мета:  допомогти  учасникам  семінару  усвідомити  власні  очікування  від  заняття, скоригувати план роботи відповідно до очікувань.
Методист пропонує кожному учасникові заняття:
•    написати на картках-корабликах із клейкими аркушами кількома словами свої
очікування від заняття;
по черзі приклеїти їх на плакаті із заздалегідь намальованою річкою на березі Надій, коментуючи при цьому.
Методист:
Як ми почули, наші цілі в основному збігаються. Бо ми, організатори цього семінару, поставили мету — через зміст теоретичного матеріалу і форми роботи ознайомити всіх учасників із:
•    поняттям «інтерактивне навчання»;
•    основними принципами інтерактивного навчання;
•    вимогами до учасників і організаторів інтерактивного навчання;
•    основними формами та методами інтерактивного навчання та методикою їх упровадження та використання;
•    також спільно працюватимемо над формуванням навичок співпраці, спілкування, обговорення, спільного вирішення проблеми, участі у спільному виробленні рішень. Метод «Криголам» Вправа «Самопрезентація»


Методист:    
Успішність   будь-якого   навчального   заняття,   подальше   психоемоційне самопочуття кожного з учасників навчального процесу, як і успішність нашої роботи, залежить від того, як нас зустрінуть (з усмішкою чи грубо), від атмосфери в аудиторії. Тому організатор навчання повинен докласти максимум зусиль, щоб створити теплу, приязну атмосферу серед слухачів, для цього використовується метод «Криголам». Є різні способи «ламання криги». Ми ж вам пропонуємо вправу «Самопрезентація».
Вправа «Самопризентація»
Мета: познайомити учасників один з одним, створити умови для ефективної праці.
Учасникам пропонується назвати своє ім'я і квітку, з якою вони асоціюють себе. Починаю із себе: «Я Ніна — нарцис».
Як бачимо, у цій залі зібралися різноманітні за кольором, формою, запахом квіти. За правильного підходу їх можна об'єднати у чудовий букет. Але щоб досягти гармонії у цій композиції, треба виробити правила співпраці, взаємодопомоги, якими керуватимуться учасники семінару, працюючи в групах.
Мета: прийняти правила для продуктивної роботи групи під час семінару, створити нормальний психологічний клімат.
Методист пропонує назвати правила, які, на думку учасників, потрібні під час роботи се¬мінару.
Усі пропозиції записуються на ватмані (без номерів). Орієнтовні правила можуть бути такими:
•    дотримуватися регламенту;
•    слухати і чути (один говорить — усі слухають);
•    бути доброзичливими; бути активними;
•    говорити тільки за темою і від свого імені;
•    не критикувати: кожний має право на власну думку;
•    говорити коротко;
•    говорити по черзі.
Чи всі погоджуєтеся з такими правилами? Прохання виконувати їх.
Метод «Мозкової атаки»
Звичайно, будь-який матеріал краще сприймається, коли є опора на досвід, знання тих, хто навчається. Тому нам треба з'ясувати, що вам відомо про інтерактивне навчання.
Для цього застосовуємо метод інтерактивного навчання під назвою «Мозкова атака».
Інструкція:
•    записати на листочках 3 слова, з якими у вас асоціюється поняття «інтерактивне навчання»;
•    групою вибрати слова, як збіглися;
•    керівник групи презентує знання групи щодо інтерактивного навчання;
•    асистент записує на плакаті.
Отже, ми виробили узагальнений погляд на інтерактивне навчання.
Теоретичний блок. Міні-лекція: «Інтерактивне навчання»
Методист:
А  тепер  розгляньмо,  як  трактують  поняття  «інтерактивне  навчання»  в  науковій літературі.
Педагогічні  новації пов'язані  сьогодні  із  застосуванням  інтерактивних  методів  у навчальній та виховній діяльності.
Слово «інтерактив» прийшло до нас із англійської від слова «interact», де «inter» —
взаємний і «act» — діяти. Таким чином, інтерактивний — це здатний до взаємодії,
діалогу.   Інтерактивне   навчання—   це   спеціальна   форма   організації   пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови
постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправними суб'єктами процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація такого навчання передбачає моделювання  життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі формування навичок і вмінь, вироблення цінностей, створення атмосфери співробітництва, вза¬ємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
Інтерактивна взаємодія унеможливлює домінування одного учасника навчального процесу над іншими й однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, при¬ймати продумані рішення.
Структурна побудова заняття на основі інтерактивних методик змінює саму суть навчального процесу, зводячи його до спілкування, де учитель і учень працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями життєвого досвіду. У перспективному баченні інтерактивного навчання важливим є не те, як багато діти знають, а те, як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями. Детальніше про інтерактивне навчання ви довідаєтеся з наступного етапу роботи. Але ви вже втомилися, тому пропонується релаксаційна вправа.
- «Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я запам'ятаю. Дайте можливість обговорити, і я зрозумію! Дайте можливість навчити іншо го, і я досягну Досконалості». Цими словами Конфуція ми керувалися під час організації наступного етапу роботи. Вашій увазі пропонується методика організації роботи в групах «Мозаїка». Інструкція:
• ви отримуєте картки чотирьох кольорів із цифрами (1, 2, 3, 4);
•    пропонуємо об'єднатися в групи за цифрою, що є на картці і на столі;
•    кожна група отримує дидактичний матеріал, в якому є інформація з різних аспектів, що стосуються інтерактивного навчання;
•    слід опрацювати інформацію так, щоб можна було навчити інших (групам дається на опрацювання стаття «Використання інтерактивних форм навчання» (газета «Завуч» № 35, 2002, грудень);
(на роботу відводиться 5 хв)
Після опрацювання інформації:
•    треба повернутися в свої групи;
•    провести взаємонавчання з номерами від 1 до 4 (на роботу дається по 3 хв кожному). Кожна група по черзі презентує свої знання, відповідаючи на запитання з аркушів, що лежать на столі (на презентацію по 2 хв):
Запитання для груп:
1. Розповісти про основні принципи інтерактивного навчання, вимоги до його організатора та учасників.
2. Розповісти про технологію організації групової навчальної діяльності.
3. Розповісти про методику підготовки та проведення ділової гри.
4. Коротко викласти суть інших форм та методів інтерактивного навчання.
Таку форму роботи можете використати на своїх уроках, коли треба опрацювати великий текст.
Як вважаєте, які плюси та мінуси цієї форми групової роботи інтерактивного навчання?
Метод «Порожне крісло»
З проведеної роботи й теоретичного матеріалу ви отримали знання про інтерактивне
навчання. Щоб з'ясувати ваше ставлення до цих методик, пропонуємо такий вид
роботи, як «Порожнє крісло».
Інструкція:
1. На стільцях лежать аркуші паперу, на яких записано різні думки щодо однієї
проблеми: інтерактивного навчання:
а) майбутнє освіти за інтерактивними формами і методами навчання;
б) майбутнє освіти за розумним поєднанням традиційних та інтерактивних форм
навчання.
2. Вам треба вибрати думку, яка відповідає вашим поглядам.
3. Станьте біля обраних вами карток.
4. У крісла сідають представники кожної групи.
5. Починають дискусію, аргументуючи свої вислови.
6. У порожне крісло може сісти кожен (1 раз по 1 хв), хто хоче підтримати свого представника.
7. Право голосу мають лише ті, хто сидить у кріслі. Цей метод можете використати, коли хочете залучити учнів до дискусії, обміну поглядами, до по-шуку відповіді на чітко поставлене запитання.
Методист:
Наш семінар підходить до завершення. Тому хочемо з'ясувати, чи справдилися очікування кожного учасника семінару.
Підсумки заняття. Вправа «Очікування»
Мета: визначити, наскільки справдилися очікування кожного учасника семінару.
Учасникам пропонується на стікерах записати, наскільки виправдались їхні очікування;
Ці спікери прикріпити на плакаті на березі Виправданих Надій, при цьому озвучуючи.
Заключне слово методиста:
Шановні  колеги!  Не претендуючи  на повне  вирішення поставленої на семінарі
проблеми, ми сьогодні намагалися через зміст теоретичного матеріалу та форми роботи ознайомити вас із основними формами та методами інтерактивного навчання.
Кожна людина має свій стиль роботи, так само вчителі.
Є педагоги, які досконало знають свій предмет, уміють його пояснити, оперують термінами і цифрами, їх цікаво слухати, але вони не працюють на розвиток учнів, вони, як експерти, тільки передають інформацію.
Це вчителі-експерти.
Є вчителі, які використовують блискучі ефекти, яскраві вправи, їх цікаво слухати,
приємно спостерігати за їхньою роботою, але такий учитель працює на себе, він
демонструє, свої звання та вміння і знову ж не дбає про розвиток групи. Це вчителі-зірки.
А є такі, котрі не тільки вміють передати нові знання і навички учням, а й допомагають самостійно зробити висновки та узагальнення, спираючись на їхній досвід. Це вчителі-фасилітатори.
А справжній сучасний творчий учитель повинен поєднувати у собі риси експерта, зірки і фасилітатора.
Звичайно, для цього треба багато працювати над собою, прагнути до творчості. Це складно.
Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя групи, а також багато часу для підготовки як учнів, так і педагога. Починайте з поступового використання цих технологій, якщо учні з ними не знайомі, адже до них треба звикнути. Можна на¬віть скласти план послідовного їх упровадження. Краще старанно підготувати кілька занять у навчальному році, ніж часто проводити нашвидкуруч організовані «ігри». Використання інтерактивних технологій — не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найліпше сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

 
На даний момент 82 гостей на сайті