Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
Їх досвід рекомендовано для вивчення педагогам області

 

Скиць Ганна Павлівна

заступник директора з навчальної роботи, викладач математики Володимир-Волинського ВПУ.

Спеціаліст вищої категорії.

Старший викладач.

Відмінник освіти України.

Нагороджена знаком  «Антона Макаренка»

Важливою уковою вдосконалення процесу навчання є активізація діяльності учнів, розвиток їх самостійності.

Інтерактивне навчання є різновидом активного навчання, яке широко застосовує у своїй практиці Г.П.Скиць. Сутність його полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), коли учень і педагог є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Викладач в даному випадку виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи.

Найбільш ефективною формою організації навчального процесу на уроках Г.П.Скиць є робота в парах, трійках, малих групах, яка формує в учнів активність, зацікавленість у результатах спільної праці. Такі форми роботи викладач найчастіше проводить на лабораторно-практичних заняттях та практикумах з математики.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання на уроках життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання задач виробничого змісту типу: "Будівельнику потрібно замовити необхідну кількість цегли для колодязя з певними розмірами", коли учні діляться на малі групи: "Відділ постачання", "Транспортний відділ", "Виробничий відділ" і виконують в групах відповідні розрахункові завдання.

Використання інтерактивних технологій - один із засобів, що сприяє співробітництву, надає можливість реалізувати особистісно зорієнтоване навчання.

Богдан Наталія Володимирівна

викладач української мови та літератури Володимир-Волинського ВПУ. Спеціаліст вищої категорії.

Провідна ідея досвіду Н.В. Богдан - використання особистісно орієнтованих технологій в процесі викладання української літератури як одного із основних чинників інтелектуального розвитку учнів. З метою реалізації даної ідеї викладач широко застосовує нетрадиційну структуру уроків, як от: урок-творення телепередачі, урок-співпраця, урок-літературний портрет, заочна екскурсія по літературних місцях Волині тощо. Викладач розробила серію дидактичних завдань і вправ, невід'ємною складовою яких є вимоги: спів ставте..., проведіть аналіз..., порівняйте..., виступіть від імені героя тощо, що розвиває творчу уяву і образне мислення учнів.

Постійними формами роботи на уроках літератури є "мозкові атаки", міні-дискусії, "актуальний мікрофон", робота в статичних і динамічних парах.

Впровадження особистісно орієнтованих технологій робить уроки літератури цікавими для кожного учасника навчального процесу, створює на уроках творчу атмосферу, сприяє формуванню духовності та активної життєвої позиції.

Н.В.Богдан - автор методичних рекомендацій "Шляхи розвитку індивідуальності на уроках словесності".

Козак Зінаїда Петрівна

викла­дач фізики Володимир-Волинського ВПУ, завідувач кабінетом фізики. Викладач-методист. Відмінник освіти України

 

Формула її успіху складається з розуміння стратегії сучасної української освіти, з майстерності цікаво викладати матеріал, уміння створити сприят­ливе емоційне тло уроку, відтворити чуттєві образи, що лежать в основі багатьох фізичних понять, з рис її власної особистості.

Кабінет фізики, яким вже 11 років завідує З.П. Козак, є одним з найкращих в училищі.

Створення хорошого навчального кабінету - дуже складна справа, вимагає глибоких знань предмета, бачення шляхів і перспектив його вивчення, потребує естетичного смаку і часу.

Сьогодні кабінет фізики в училищі - це спеціа­льно обладнаний навчально-методичний центр, що забезпечує високий теоретичний рівень викладання, наукову організацію праці викладача та учнів.

Кабінет фізики чітко відповідає поставленій цілі, а саме «Підвищення інтелектуальної активності учнів шляхом використання комплексно-методичного забезпечення кабінету в контексті інноваційних тех­нологій».

Комплексно-методичне забезпечення    кабінету успішно використовується на уроках, воно дозво­ляє зробити уроки фізики інноваційними, особистісно-орієнтованими, емоційно та змістовно насиченими.

Зінчук Ніна Петрівна

викладач математики Володимир-Волинського ВПУ. Спеціаліст вищої категорії.

Досвід Н.П.Зінчук ґрунтується на ідеї диференціації навчання. Використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, орієнтованої на конкретного учня; підтримка учня в його бажанні знаходити свій спосіб навчальної роботи (розв'язування задачі, доведення теореми, тотожності, спрощення виразів), аналізувати роботу свою і учнів групи; створення педагогічних ситуацій на уроці, що дають змогу кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність в роботі, - такий підхід до організації навчального процесу забезпечує досягнення високих педагогічних результатів.

Провідна ідея досвіду Н.П. Зінчук - не спрощувати зміст навчання та рівень його складності, а диференціювати допомогу учням в опануванні навчальним матеріалом. Викладач розробила самостійні завдання з усіх тем.

Марчук Олександр Андрійович

викладач предмета "Трактори і автомобілі" Володимир-Волинського ВПУ. Спеціаліст вищої категорії.

Зміст педагогічного досвіду О.А.Марчука - активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом застосування різноманітних форм навчальної роботи, а саме: самостійне опрацювання навчального матеріалу за картками-путівниками, робота в статичних парах, виконання логічних завдань, вирішення проблемних ситуацій, використання емпатійних завдань на зразок "НТО" (невпізнаний технічний об'єкт) тощо.

Викладач велику увагу приділяє проведенню лабораторно-практичних робіт з предмета. Розроблені ним інструкційно-технологічні картки вміщують необхідну теоретичну інформацію: словник нових термінів, інструкції щодо послідовності виконання робіт, правила безпеки праці, контрольні завдання для учнів.

Активні форми і методи навчання, які застосовує викладач, урізноманітнюють процес засвоєння учнями знань, роблять його більш ефективним. Вони дозволяють уникнути одноманітності в навчальній роботі, розвивають здатність учнів до активного осмислення навчального матеріалу, а також допомагають викладачеві швидко та якісно перевірити ступінь засвоєння учнями знань та вмінь з предмета.

Литвинюк Людмила Петрівна

майстер виробничого навчання II категорії з професії "кравець легкого одягу" Володимир-Волинського ВПУ.

Провідна ідея досвіду Л.П.Литвинюк - застосування сучасних активних педагогічних технологій на уроках виробничого навчання для підвищення якості знань учнів. Перелік технологій активного навчання, які використовує майстер, досить різноманітний: рольові і дидактичні ігри, проблемні, емпатійні завдання, логічні ряди, робота в статичних парах тощо. Застосування методики розвивального навчання дозволяє проводити виробничі заняття у формі активної співпраці педагога й учнів.

Новаційні технології і методи на уроках виробничого навчання підвищують ступінь особистісної участі учнів у вивченні матеріалу уроку, стимулюють їх творчу розумову діяльність, наближають виробничі заняття до умов майбутньої професії, що забезпечує високий педагогічний результат.

 
На даний момент 64 гостей на сайті