Правила прийому

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою
Володимир-Волинського ВПУ

Протокол №_13___

від « 26 » _грудня__2017р.

Голова педагогічної ради

____________ В.А. Смоляр

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Володимир-Волинського вищого професійного училища

на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

на 2018 рік

І. Загальні положення

1. До училища приймаються громадяни України та особи без громадянства , що перебувають в Україні на законних підставах для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на конкурсній основі.

2. Організацію прийому вступників до Володимир-Волинського ВПУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджений наказом директора училища від 23.11.2017р. №208а.  Склад приймальної комісії та порядок її роботи додається (додаток №1). Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим педагогічною радою навчального закладу. Головою приймальної комісії є директор училища.

3. Директор училища забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі  умов, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором училища.

5. Усі питання, пов’язані з прийомом до училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті навчального закладу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

II. Терміни та поняття

У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:

  1. Вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі співбесіди з конкурсного предмета «Спецтехнологія».
  2. Вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
  3. Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
  4. Небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням.
  5. Співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.
  6. Технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.
  7. Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

 

 

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника: Кравець, швея; Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями:  «Технології легкої промисловості», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

4. Особливості прийому до навчального закладу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560 Міністерства освіти і науки України від 31.05.2016р.

5. Особливості прийому до навчального закладу осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697 Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016р.

 

ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

за рахунок видатків державного/місцевого бюджетів у державних/комунальних закладах освіти (державне/регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів або пільгових довгострокових кредитів;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних/комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного/місцевого бюджету.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним/ регіональним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в державних/комунальних закладах освіти за умови відшкодування до державного/місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

V. Обсяги прийому державного/регіонального замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Ліцензовані обсяги прийому за спеціальностями «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 25 осіб, «Технології легкої промисловості» - 25 осіб.

2. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом державного/регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання державного/регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу.

 

VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (за співбесідою), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним/регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 18.00 год. 31 серпня;

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами прийому (при цьому зарахування на місця державного/регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, визначених розділом XV цих Умов).

VІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання подають заяви тільки у паперовій формі.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії училища. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється секретарем приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (паспорт);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560та наказом                      № 697 Міністерства освіти і науки України відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

- документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, в строки, визначені для подання документів.

- оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (кваліфікований робітник) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

- медичну довідку за формою 086-У

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі співбесіди.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати співбесіди з української мови та фахового вступного випробування.

4. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

5. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджується директором училища.

IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є зарахування за співбесідою.

2. Вступні випробування проходять у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

3. Підлягають переведенню на вакантні місця державного/регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

4. Переводяться на вакантні місця державного/регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним/регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного/регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

5. Переводяться на вакантні місця державного/регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за результатами співбесіди.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди.

4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним/регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій.

5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії училища.

6.  Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами поштового, електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій  формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного/регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ цих Умов, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного/регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього. Подані оригінали документів зберігаються у закладі освіти протягом усього періоду навчання.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VІ цих Умов, не виконали вимог для зарахування на місця держаного/регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державного/регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІІ та ХІV цих Умов.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного/регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Умов і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІ цих Умов.

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XІІI. Переведення на вакантні місця державного/регоінального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Правом переведення на вакантні місця державного/регіонального замовлення користуються особи,  які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного/регіонального замовлення.

XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором училища на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії.

2. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із училища, про що видається відповідний наказ.

XV. Вимоги до Правил прийому

 

1. Правила прийому в 2018 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою закладу освіти до 31 грудня 2017 року, розміщуються на веб-сайті закладу освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2018 року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних,  даних про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про його зарахування.

Правила прийому до Володимир-Волинського вищого професійного училища розроблені на підставі типових правил прийому до ПТНЗ України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України

від 13 жовтня 2017р. №1377

 

(Додаток №1)

Приймальна комісія

(склад та порядок роботи)

 

Склад приймальної комісії:

Голова комісії: Смоляр В.А. – директор училища.

Заступник голови комісії: Пашко В.С. – заступник директора з НВР

Секретар комісії: Гуз Н.Ф. – лаборант

Члени комісії:  Богдан Н.В. – заступник директора з НВР

Скиц Г.П. – заступник директора з НВР

Люта А.І. – голова профкому

Прогонюк Н.Т. – керуюча справами міськвиконкому

Крищук О.В. – викладач

Романюк І.О. – викладач

 

Порядок роботи приймальної комісії:

- Прийом документів здійснюється  з 11 червня по 13 серпня 2018р.

- Вступні випробування з 15 серпня 2018р.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця   9.00 до 17.00

Перерва з 13.00 до 14.00

Субота  9.00 до 14.00

 

 

 

 

 

Коментарі  

 
0 #1 profile 02.11.2018 19:35
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На даний момент 12 гостей на сайті